Партньори

 

Партньори Партньори Партньори Партньори
Партньори Партньори Партньори Партньори

Софитекс-СА работим с международната италианска група за иновативен мениджмънт и с над 8000 регистрирани предприемачи по цял свят:

Партньори Партньори

 


 

СОФИТЕКС-СА ЕООД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР
BG16RFOP002-2.073-7311-C01
ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ИНФОРМИРА, ЧЕ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Настоящият проект постигна целта си чрез подпомагане на „СОФИТЕКС-СА“ ЕООД в преодоляванe на икономическите последици от пандемията COVID-19 чрез допълнително осигуряване на финансови средства за подобряване на ликвидността на „СОФИТЕКС-СА“ ЕООД.
Изпълнението на проекта обхвана периода от 11.08.2020 година до 11.11.2020 година.

Партньори

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СОФИТЕКС-СА ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”