Партньори

 

Партньори Партньори Партньори Партньори Партньори
Партньори Партньори Партньори Партньори

Софитекс-СА работим с международната италианска група за иновативен мениджмънт и с над 8000 регистрирани предприемачи по цял свят:

Партньори Партньори

 


Партньори

СОФИТЕКС-СА ЕООД

е бенефициент по административен договор BG16RFOP002-6.002-0895-C01 за проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от получената подкрепа ще се подобри енергийна ефективност на предприятието което, от своя страна, ще подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени
предприятия, така и като цяло за икономиката.
Обща стойност на проекта е 300 000,00 лв., от които 150 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е от 21.09.2022 до 21.07.2023 г.

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Съдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПИК.