Софитекс

Софитекс

Цялостни решения за защита по време на работа.

Какво предлагаме?

Цялостни решения за защита по време на работа.

Клиенти

Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало
Начало

 


Софитекспроизводител на работни и бранд облекла.

Партньори

 

Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало

Софитекс-СА работим с международната италианска група за иновативен мениджмънт и с над 8000 регистрирани предприемачи по цял свят:

Начало Начало

 


 

СОФИТЕКС-СА ЕООД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР
BG16RFOP002-2.073-7311-C01
ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ИНФОРМИРА, ЧЕ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Настоящият проект постигна целта си чрез подпомагане на „СОФИТЕКС-СА“ ЕООД в преодоляванe на икономическите последици от пандемията COVID-19 чрез допълнително осигуряване на финансови средства за подобряване на ликвидността на „СОФИТЕКС-СА“ ЕООД.
Изпълнението на проекта обхвана периода от 11.08.2020 година до 11.11.2020 година.

Начало

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СОФИТЕКС-СА ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Свържете се с нас

Адресът ни е: бул. „Рожен“ 25 (входът е от страна ул. Никола Жеков 8 – вдясно от автобусната спирка), 1220 София.

В работно време можете да се свържете с нас на телефони  087 888 4109  / 087 822 7657 

Или ни изпратете имейл със запитване на office@sofitex.com

Нашият екип е на ваше разположение и ще се постараем да намерим решение за всеки индивидуален случай.     

    Софитекспроизводител на работно и бранд облекло.