Марката

Търговската марка СОФИТЕКС® се представи на българския пазар на производителите на текстилни и трикотажни облекла  през 1993 година.

С марката СОФИТЕКС® започват да се  предлагат и произвеждат плетени изделия, като постепенно се разширява гамата от производство на нови модели трикотажни изделия, предимно за вътрешен пазар.

В началото на 1994 година под марката СОФИТЕКС® започва производството на фирмени работни облекла. Постепенно през годините предлагането на фирмени работни облекла с марката СОФИТЕКС® се превръща в основна дейност, като марката Софитекс® се утвърждава и става синоним на високо качество за производство на фирмени работни, специални, защитни и униформени облекла.

Марката СОФИТЕКС® се утвърждава като марка  с  послание за постоянно поддържано и реализирано иновационното производство, предлагаща гъвкави решения за клиентите си, с мисия, гарантираща:

- производство и доставката на по-добри, комфортни и дълготрайни облекла;
- адаптиране на облеклата към изискванията на всеки клиент, изхождайки от тезата, че бизнесът на клиента е уникален;
- бърза и професионално реакция, съобразена с желанията на клиентите;
- търсене и прилагане непрекъснато на нови технологични и дизайнерски решения, съобразени с нормативната уредба и пазарните изисквания;
- постоянно обновяване на техниката и търсене на пътища за повишаване на производителността на труда;
- създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите за марката СОФИТЕКС®;
- поддържане дух на екипност в работата, отговорност, ангажираност в производството.

Под марката СОФИТЕКС®  се произвеждат широка гама от модели облекла обединени в няколко групи от различни направления:
- Противозамърсяващо фирмено работно облекло;
- Облекла с висока видимост;
- Специални облекла;
- Облекла за службите за сигурност, пожарна и аварийна безопасност и защита на населението;
- Елегантни облекла за служители за администрацията;

ISO 9001Гаранция за качество под марката СОФИТЕКС® е въведената в производството система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Естеството на бизнеса ни изисква спазването на задължителни норми съответстващи на предписанията на Директива 89/686/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление на Министерския съвет на Република България №94 / 7.V.2002 г. В тази връзка са създадени Технически спецификации за произвежданите десетки продукти с ясно дефинирани в тях изисквания съгласно стандартизационните документи за: качество на продукцията, на влаганите материали, за технологията на производство, за етикиране и контрол на качеството на всички етапи от производството.